Obchodné podmienky


Predávajúcim sa v zmysletýchto všeobecných nákupných podmienok označuje spoločnosť RETRO LC s.r.o., sosídlom Podjavorinskej 21, 98401 Lučenec, IČO: 45 512 205, zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:18095/S-Zbl.

1.     Tovar je možné vyberaťprehliadaním katalógu na týchto našich webových stránkach dokosika.sk alebo v našich kamenných predajniach.

2.     Pri objednávaní cezinternet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

o    Ak nakupujete akospotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy nadiaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebopovolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónnečíslo a e-mail.

o    Ak nakupujete vsúvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČa miesto podnikania alebo sídlo.

3.     Po odoslaní objednávky budeVaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie oprijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru ažku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vámbudú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašejobjednávky.

4.     Predávajúci je povinnýsplniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovarvšak obvykle expedujeme do 5 pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme počaspracovných dní od 9:00 – 18:00, o presnom dni expedície a dodanie tovaru vásbudeme informovať e-mailom.

5.     V prípade, že tovardoručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovinutné minimu osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa,telefón).

6.     Pri preberaní tovaru Vámdoručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaruv prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkoutovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostanekupujúci e-mailom najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru. Tovar sa považuje zaprevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osobaprevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene,okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihomprevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatiaprvého dodaného tovaru.

7.     Spotrebiteľ je oprávnenýaj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v podobe Formulára na odstúpenie od zmluvy a jeho následným odoslaním emailom na obchod@dokosika.sk Ak sa takto rozhodnete, zašlite námspolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením číslaobjednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpeniaod zmluvy späť poštou na adresu kamennej predajne v Lučenci, prípadne odovzdajtetovar osobne na predajni (výdajnom mieste). Pri vrátení zasielajte (odovzdajte)prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Priodstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledkutakého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného nazistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

8.     Predávajúci sa zaväzujevrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnychdní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

9.     Kúpna cena tovaru Vámbude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, žebol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

10.   Všetky ceny za tovar aslužby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetkyakcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedenéinak.

11.   Záručné podmienky súupravené reklamačným poriadkom.

12.   Predávajúci nezodpovedáza oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udanímnesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovarpri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaruna doklade o prevzatí tovaru.

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenietovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovaťpriamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéraneprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou,prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby,nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebudekupujúcemu poskytnuté.

13.   Kupujúci má právo zrušiťobjednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a toprostredníctvom elektronickej pošty na adresu obchod@dokosika.sk alebo telefonicky. V prípade nedodaniatovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúcibezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinnýposkytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť odobjednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budúpri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

14.  Kupujúci po odoslaní objednávky,alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službáchpredávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení doklientského centra v sekcii „Môj účet“ a podsekcii „Moje novinky“.

15.   Zaškrtnutím políčka predodoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnýmiobchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimisúhlasí.


Alternatívne riešenia sporov


Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@dokosika.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Predávajúci si vyhradzu jeprávo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.retrolc.eu.